ජස්ටින් බීබර් හා රිහානාගේ නවතම ගීතය


1,871 Views

සුපිරි පොප් ගායක ජස්ටින් බීබර් සහ රිහානා විසින් නවතම ගීතයක් එළිදක්වා ඇත.

එම ගීතය  Your Love නමින් හඳුන්වා දී තිබේ.

ගීතය පහතින් අසන්න........

rn

rnrn

Make a Comment
Make a Comment