කසකස්ථානයේ කලාකරුවෝ අනතුරු වළවල් වලට කකුල් දායි


897 Views

කසකස්ථානයේ ගරිල්ලා ක්‍රියේටිව් හවුස් නම් නිර්මාණ ශිල්පීන් පරිසක් විසින් මහා මාර්ගවල ඇති අනතුරුදායක වලවල් අලුත්ම ආකාරයේ කලා නිර්මාණයකින්උපහාසයට ලක් කිරීමට සමත්ව ඇත.

කසකස්ථානයේ පැරණි අගනුවර වන අල්මාටි හි පිහිටි එවැනි අනතුරුදායක වලවල් දහයක් සඳහා ඔවුන් අදාල කලා නිර්මාණය සිදුකර තිබේ.එම නගරයේ පිහිටි එවැනි අනතුරුදායක වලවල්වලට මනුෂ්‍ය කකුල්වල අනුරූ සකසා ඒවා එළියට සිටින ලෙස සකස්කර අදාල නිර්මාණය කර ඇත.එසේ වලෙන් එළියට සිටින සේ නිමැවූ පාදවලට තද පැහැති මේස් දැමීමටද එම කලාකරුවන් කටයුතු කර තිබේ.එවැනි වලවල් අසලින් ගමන් ගන්නන්ට මෙය දිස්වන්නේ හිස පහට කකුල් උඩට සිටින සේ වැටුණු පුද්ගලයන්ගේ සුවරූපයකි.

Make a Comment
Make a Comment

  Related News