නව ආණ්ඩුකාරවරු අද දිවුරුම් දෙයි


190 Views

නව ආණ්ඩුකාරවරු 06 දෙනෙක්  ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ අද දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.

ඒ අනුව,

සබරගමු පළාත් ආණ්ඩුකාර වරයා -ටිකිරි කොබ්බැකඩුව මහතා

බස්නාහිර පළාත් නව ආණ්ඩුකාරවරයා - විශේෂඥ වෛද්‍ය සීතා අරඹේපොළ මහත්මිය

මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා - ලලිත් යූ ගමගේ මහතා

ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා -රාජා කොල්ලුරේ මහතා

දකුණු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා - විලී ගමගේ මහතා

වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා - ඒ.ජේ.එම්.මුසම්මිල් මහතා

සබරගමුව පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා - ටිකිරි කොබ්බෑකඩුව මහතා දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.

Make a Comment
Make a Comment

  Related News