මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය - තැපැල් ජන්ද


99 Views

සජිත් ප්‍රේමදාස
ඡන්ද සංඛ්‍යාව
9,221
ප්‍රතිශතය
81.83%

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ
ඡන්ද සංඛ්‍යාව
1,255
ප්‍රතිශතය
11.14%

අනුර කුමාර දිසානායක
ඡන්ද සංඛ්‍යාව
349
ප්‍රතිශතය
3.10%

එම්. එල්. ඒ. එම්. හිස්බුල්ලාහ්
ඡන්ද සංඛ්‍යාව
266
ප්‍රතිශතය
2.36%

Make a Comment
Make a Comment

  Related News