වන්නි දිස්ත්‍රික්කය - මුලතිව් මැතිවරණ කොට්ඨාශය


98 Views

සජිත් ප්‍රේමදාස
ඡන්ද සංඛ්‍යාව
47,594
ප්‍රතිශතය
86.19%

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ
ඡන්ද සංඛ්‍යාව
4,252
ප්‍රතිශතය
7.70%

ආරියවංශ දිසානායක
ඡන්ද සංඛ්‍යාව
902
ප්‍රතිශතය
1.63%

එම්. කේ. සිවාජිලිංගම්
ඡන්ද සංඛ්‍යාව
251
ප්‍රතිශතය
0.45%

Make a Comment
Make a Comment

  Related News