පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය - තැපැල් ජන්ද


82 Views

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ
ඡන්ද සංඛ්‍යාව
7,645
ප්‍රතිශතය
57.36%

සජිත් ප්‍රේමදාස
ඡන්ද සංඛ්‍යාව
4,685
ප්‍රතිශතය
35.15%

අනුර කුමාර දිසානායක
ඡන්ද සංඛ්‍යාව
764
ප්‍රතිශතය
5.73%

මහේෂ් සේනානායක
ඡන්ද සංඛ්‍යාව
130
ප්‍රතිශතය
0.98%


Make a Comment
Make a Comment

  Related News