වියළි මිරිස් සහ මාළු සඳහා වන ආනයනික බදු අඩු කෙරේ


74 Views

ආනයනික වියළි මිරිස් සහ මාළු කිලෝවක් සඳහා වන බදු මුදල් අඩු කිරීමට ජීවන වියදම් කමිටුව තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව, ආනයනික වියළි මිරිස් කිලෝවක් සඳහා වන බද්ද රුපියල් 25 සිට 5 දක්වාත්, රුපියල් 100 ක්ව පවතින ආනයනික මාලූ කිලෝවක් සඳහා වන බද්ද රුපියල් 25 දක්වාත්, අඩු කෙරෙනු ඇති.

එසේම, උත්සව සමය වෙනුවෙන් කුකුළු මස් හා බිත්තර ආනයනය කිරීමට ද ජීවන වියදම් කමිටුවේ අනුමැතිය ලබාදී තිබෙනවා.

Make a Comment
Make a Comment