ගිං ගඟ, බද්දේගමින් පිටාර ගලයි


101 Views

පවතින අධික වර්ෂාවත් සමඟ ගිං ගඟ, පිටාර ගැලීමේ තත්ත්වයක් වාර්තාවනවා.

ඒ අනුව ගිං ගඟ, බද්දේගම ප්‍රදේශයෙන් පිටාර ගැලීමක් වාර්තාවන බවයි ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ ඉන්දුක වික්‍රමසිංහ සඳහන් කළේ.

Make a Comment
Make a Comment