ඩර්ඩන්ස් රෝහලෙන් පියයුරු පරික්ෂා කිරීම සඳහා උසස් ඩිජිටල් මැමොග්රැෆි පරීක්ෂා


64 Views

කාන්තාවන්බහුලවගොදුරුවනපිළිකාතත්ත්වයක්වනපියයුරුපිළිකාවලක්වාගැනීමසඳහාපුරෝගාමීමෙහෙවරක්ඉටුකරමින්ඩර්ඩන්ස්රෝහල Hologic Selenia® Dimensions® 6000 3D MAMMOGRAPHY™ පද්ධතියහඳුන්වාදීඇත. මෙයස්ථරපටකවිශ්ලේෂණයහෝ 3D පටකවිශ්ලේෂණයසිදුකළහැකිමෙරටඑකමඩිජිටල්මැමොග්‍රෑම් (3D) පහසුකමවේ.

පියයුරුපිළිකාකාන්තාවන්අතරබහුලවවාර්තාවනපිළිකාතත්ත්වයක්වුවත්රෝගතත්ත්වයකලින්හඳුනාගැනීමසහනිසිප්‍රතිකාරමගින්එයාසම්පූර්ණයෙන්මසුවකළහැකිය. ඩිජිටල්මැමොග්‍රැෆිතාක්ෂණයහරහාරූපණතාක්ෂණයද්විමානමට්ටමේසිටත්‍රිමානමට්ටමටවැඩිදියුණුකරඇතිඅතරඑමගින්වඩාත්උසස්, ගුණාත්මකබවින්ඉහලඩිජිටල්රූපතත්කාලීනවලබාගැනීමේහැකියාවපවතී. මෙමදර්ශනඉහලගුණාත්මකබවින්සහපැහැදිලිබවින්යුක්තවනබැවින්විකිරණවේදීන්හටවඩාත්නිරවද්‍යලෙසවිනිශ්චයටඑළඹෙමින්රෝගතත්ත්වයකලින්හඳුනාගැනීමටපහසුවේ.

ස්ථරපටකවිශ්ලේෂණයයනු, මැමොග්‍රෑම්පරික්ෂාවමගින්හඳුනාගත්හානිවූපටකසාම්පලලබාගැනීමසඳහාදර්ශනස්ථරභාවිතකිරීමේක්‍රියාවලියයි. පටකවිශ්ලේෂණයසිදුකිරීමේදී 2D තාක්ෂණයහරහාදැකගතනොහැකිඉඳිකටුකෙළවරමෙහිදීදැකගතහැකිබැවින්පටකස්ථරවිශ්ලේෂණයමුළුමනින්මනිරවද්‍යවේ. මෙය 2D දර්ශනයොදාගන්නාවෙනත්යන්ත්‍රසමගසැසඳීමේදීබෙහෙවින්දියුණුක්‍රමවේදයකි.

දිවිත්වවිකිරණනිරාවරණයෙන්වළක්වාගැනීමසඳහා 3D දර්ශනයකින් 2D දර්ශනයක්සකස්කරගැනීමටහැකිවීමදඩර්ඩන්ස්රෝහලේමැමොග්‍රැෆිපද්ධතියේතවත්විශේෂත්වයකි. මැමොග්‍රෑම්පරීක්ෂණයේදීවිශේෂඥවෛද්‍යවරුන්ගේනිරීක්ෂණයසඳහාලබාදෙන්නේ 2D දර්ශනය.

වයසඅවුරුදු 40 ටවැඩිකාන්තාවන්අනිවාර්යයනේමැමොග්‍රෑම්පරීක්ෂාවක්සිදුකරගතයුතුඅතරඑයවසර 1.5-2 වරක්නැවතසිදුකළයුතුබවත්වෛද්‍යනිර්දේශයයි. තවද, මින්පෙරපවුලේසාමාජිකයෙකුටපියයුරුපිළිකාවක්වැළඳීතිබුණේනම්, එමපවුලේසාමාජිකයාගේපිළිකාතත්ත්වයමුල්වරටහඳුනාගත්කාලයටවසර 10 කටපෙරතමපරික්ෂාවසිදුකරගැනීමවැදගත්බවවෛද්‍යවරුපවසති.

මැමොග්‍රැෆිපරික්ෂාසම්බන්ධවමෙරටකීර්තිමත්නාමයකටහිමිකම්කියනවෛද්‍යකල්‍යාණිමිරැන්ඩාමහත්මියසඳහන්කළේ, ශ්‍රීලංකාවේමැමොග්‍රැෆිපරික්ෂාහඳුන්වාදුන්පුරෝගාමියෙකුලෙසඑයපියයුරුපිළිකාවලටඑරෙහිසටනසඳහාඅතිශයවැදගත්බවසියඅදහසබවය.

"ඩිජිටල්මැමොග්‍රැෆිතාක්ෂණයමගින්අපටඅසාමාන්‍යපටකවර්ධනයකලින්හඳුනාගැනීමටත්පිළිකාවකමුල්මඅදියරේදීඊටඅවශ්‍යප්‍රතිකාරලබාදීමටත්හැකිවනවා. පියයුරුපිළිකාලොවපුරාකාන්තාවන්බියටපත්කරඇතිතත්ත්වයක්බවටපත්වතිබෙනවා. මෙයජානමගින්සංසරණයවනතත්ත්වයක්බැවින්ආසියානුකරයේකාන්තාවන්ලෙසඅපදමෙමපිළිකාවටගොදුරුවියහැකියි. අවුරුදු 50 ටවැඩිකාන්තාවන්හටපියයුරුපිළිකාඇතිවීමේඅවදානමබෙහෙවින්වැඩිනමුත්මමවයසඅවුරුදු 20 ක්වැනිතරුණියන්තුළපවාමෙමතත්ත්වයහඳුනාගෙනතිබෙනවා"

ඇයවැඩිදුරටත්සඳහන්කළේ, දියණියන්, බිරින්දෑවරුන්සහමවුවරුන්ලෙසසමාජයේකොඳුනාරටියවශයෙන්සමාජඋන්නතියසඳහාදැවැන්තකාර්යභාරයක්කාන්තාවන්ඉටුකරනබවයි. ඔවුන්වඩාත්පීඩනයටලක්වීමපියයුරුපිළිකාඇතිවීමේඅවදානමතවත්වැඩිකරනබවදඑතුමියප්‍රකාශකළාය.

ඩර්ඩන්ස්රෝහලමගින්පිරිනමනුලබනසේවාවපිළිබඳඅදහස්දක්වමින්වෛද්‍යමිරැන්ඩාඅවධාරණයකළේ, "රෝහලේපියයුරුපිළිකාහඳුනාගැනීමසහඊටප්‍රතිකාරලබාදීමසඳහාඅත්දැකීම්බහුලකාර්යමණ්ඩලයක්සිටිනබවත්, නවීනතමතාක්ෂණයසහමෙරටවිශිෂ්ටතමවිශේෂඥවෛද්‍යවරුන්සමගින්අසමසමසේවාවක්සහරැකවරණයක්සියලුකාන්තාවන්ටලබාදියහැකියි,"යනුවෙනි.

ඩිජිටල්මැමොග්‍රෑම්පරික්ෂාවකලින්වෙන්කරවාගැනීම්සඳහා 011 2 140 310 අමතන්න.

Make a Comment
Make a Comment

  Related News