හිමාලි සයුරංගි උපන්දිනය සැමරූ හැටි -[Photos]


356 Views

ජනප්‍රිය නිලි හිමාලි සයුරංගි උපන්දිනය සමරා තිබෙනවා . මේ එම අවස්ථාවේ ගත ඡායාරූප කිහිපයකි .

Make a Comment
Make a Comment

  Related News