ප්‍රවීණ නිවේදිකා කුසුම් පීරිස් අභාවප්‍රාප්ත වෙයි


232 Views

ප්‍රවීණ ගුවන්විදුලි නිවේදිකාවක සහ ගී  පද රචිකාවියක වූ කුසුම් පීරිස් අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. 

මියයන විට ඇයගේ වයස අවුරුදු 71ක්.

Make a Comment
Make a Comment

  Related News

Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT e.sinhala_title,e.sinhala_story,e.sinhala_added_date,e.sinhala_art_id,e.sin_image,m.art_image,m.view,m.has_video,e.seourltitle FROM news_sinhala e INNER JOIN main_news_articles m ON m.news_id=e.sinhala_art_id WHERE e.status=1 AND (e.sinhala_added_date > DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 24 HOUR) AND e.sinhala_added_date <= NOW()) ORDER BY m.aview DESC LIMIT 0,5
MySQL Error:Error writing file '/tmp/MYvCj6qk' (Errcode: 28)
Date:Tuesday, August 20, 2019 at 8:57:23 AM
Script:/sinhala/37947/%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%AB-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F-%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A-%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A-%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%AD-%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92