බෙන් ස්ටොක් නවසීලන්ත සම්මානයට නිර්දේශ වෙයි


85 Views

නවසීලන්ත රජය වාර්ෂිකව පිරිනමන වසරේ නවසීලන්ත ජාතිකයා සම්මානයට එංගලන්ත ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ බෙන් ස්ටොක් නිර්දේශ වී තිබෙනවා. 

ලෝක කුසලාන එක්දින තරගාවලියේ අවසන් මහා තරඟයේදී නවසීලන්තයෙන් ජයග්‍රහණයෙන් උදුරා ගැනීමට වැඩිම දායකත්වය ලබාදුන් බෙන් ස්ටොක් නවසීලන්ත ජාතිකයෙක්. 

මොහුට අමතරව නවසීලන්ත නායක කේන් විලියම්සන් ද මෙම සම්මානය සඳහා නිර්දේශ වී තිබුණා.

Make a Comment
Make a Comment

  Related News

Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT e.sinhala_title,e.sinhala_story,e.sinhala_added_date,e.sinhala_art_id,e.sin_image,m.art_image,m.view,m.has_video,e.seourltitle FROM news_sinhala e INNER JOIN main_news_articles m ON m.news_id=e.sinhala_art_id WHERE e.status=1 AND (e.sinhala_added_date > DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 24 HOUR) AND e.sinhala_added_date <= NOW()) ORDER BY m.aview DESC LIMIT 0,5
MySQL Error:Error writing file '/tmp/MYCw5P3Y' (Errcode: 28)
Date:Tuesday, August 20, 2019 at 8:20:56 AM
Script:/sinhala/37939/%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A-%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%9C%E0%B6%9A%E0%B7%8A-%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD-%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7-%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81-%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92