ගායක දර්ශන ප්‍රමෝද් යුගදිවියට-[Photos]


1,505 Views

දර්ශන ප්‍රමෝද් කියන්නේ කටහඩ නිසා කාලයක් අතිශයින් ජනප්‍රිය වූ තරුවක්.නිහඩතාවය එක්ක විටින් විට රසිකයින්ට ගීත ලබා දුන් දර්ශන පසුගිය 28 වැනිදා විවාහ දිවියට ඇතුලත් වුණා. ඒ ගුරුවරියක් වූ කෞමදී මධුභාෂිණී සමග. 

ඔවුන්ගේ විවාහ උත්සවය පැවැත්වුණේ ගෝල්ඩන් රෝස් උත්සව ශාලාවේදී. කලාකරුවන් රැසක් සම්බන්ධ වූ දර්ශනගේ විවාහ මංගල්‍ය උත්සවයේ දසුන් පහතින් 

ඡායාරූප - නුවන් සංජිව

Make a Comment
Make a Comment

  Related News

Database Error
Message:MySQL Query fail: SELECT e.sinhala_title,e.sinhala_story,e.sinhala_added_date,e.sinhala_art_id,e.sin_image,m.art_image,m.view,m.has_video,e.seourltitle FROM news_sinhala e INNER JOIN main_news_articles m ON m.news_id=e.sinhala_art_id WHERE e.status=1 AND (e.sinhala_added_date > DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 24 HOUR) AND e.sinhala_added_date <= NOW()) ORDER BY m.aview DESC LIMIT 0,5
MySQL Error:Error writing file '/tmp/MYBjxMN1' (Errcode: 28)
Date:Tuesday, August 20, 2019 at 8:19:10 AM
Script:/sinhala/36310/%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A-%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%B1-%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B7%8A-%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7-photos