අජිත් මුතුකුමාරණගෙන් අලුත් අවුරුද්දට සුජිවාට ලැබුණු වටිනා තෑග්ග - Photos


160 Views

කේ. සුජීවා කියන්නේ කවුරුත් දන්න ගායිකාවක්නේ.
 
ඒවගේම තමයි අජිත් මුතුකුමාරණගේ බිරිඳ විදිහට තමයි දැන් හැමෝම ඇයව අඳුනන්නේ.
 
2019 අලුත් අවුරුදු උදාවත් එක්ක කේ. සුජිවා පුදුම කරවන්නත් එක්ක අජිත් බොහෝම අපූරු තෑග්ගක් දීලා.
 
වටිනා කියන ඒ තෑග්ග ගැන කේ. සුජිවා නම් ඉන්නේ බොහෝම සතුටින්.

Make a Comment
Make a Comment