කොළඹ නගරයේ අනියම් සේවකයින් 425කට ස්ථිර පත්වීම්


250 Views

කොළඹ මහානගර සභාවේ සේවයේ නියුක්තව සිටි අනියම් සේවකයින් 425 දෙනෙකුට පසුගිය දින ස්ථිර පත්වීම් ප්‍රදානය කිරීම සිදුවිය.

කොළඹ නගරාධිපතිනි රෝසි සේනානායක මැතිනිය ගේ ප්‍රධානත්යෙන් මෙම පත්වීම් ප්‍රදානය සිදු වූ අතර නගර සභාවේ නිළධාරීන්ද මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

Make a Comment
Make a Comment