පියවුරු වලින් සුරවිරු කම් පෙන්වන ප්‍රංශයේ නයිට් ක්ලබ් (වීඩියෝව)>>>.


1,346 Views

ප්‍රංශයෙන් තමන්ට ස්වභාවදහමින් ලැබුනු විශාල පියයුරු මගින් වීරක්‍රියාවක් සිදුකළ කාන්තාවක් පිළිබදව  වාර්තා වෙනමින්  ග්‍රෙන්ටේ ඩි නයිට්ක්ලබ් වන ඇගේ වයස අවුරුදු 52කි.

ඇය ප්‍රංශයේ එක්තරා රූපවාහිනී නාලිකාවක් මගින් සිදුකරනු ලබන අදැහිය නොහැකි වැඩසටහනක් වන(La France a un incroyable talent)ට එක්වෙමින් තම වීරක්‍රියාව ලොවටම විදහා පෙන්වීමට සිදු කර තිබෙි.Make a Comment
Make a Comment

  Related News