කත්‍රිනා පරදා පදුකෝන් සරාගී වේ


1,182 Views

දීපිකා පදුකොන් ලොව සරාගීම නිලිය බවට එෆ්.එච්.එම් සගරාව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙ. එම සගරාව විසින් වාර්ෂිකව පවත්වනු ලබන සමීක්ෂණයකින් අනතුරුවයි දීපිකා පදුකෝන්ට මෙම ස්ථානය හිමිවී ඇත. මීට පෙර ලොව සරාගිතම නිළිය බවට පත්ව සිටින්නේ කත්‍රිනා කයිෆ්ය.

 

Make a Comment
Make a Comment

  Related News